politica de confidențialitate

În toate țările membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25-Mai-2018, devine aplicabil Regulamentul 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera lor circulație; regulament cunoscut și sub acronimul GDPR.

Societatea ARU CONDE SRL, cu sediul în loc. Timișoara, jud.Timiș, str. Martir Conciatu, nr.19, et.1, ap.12, cam.1, având cod de înregistrare fiscală 40184301, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/4109/2018, având contul RO55 INGB 0000 9999 0857 8698 deschis la ING Bank, reprezentată prin administrator Aurel Rusu, prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

  1. Ofertarea și livrarea cadourilor unicat GiftMuse;
  2. Comunicarea prin e-mail în scopul promovării produselor și serviciilor societății, anterior sau ulterior perioadei contractuale.

Temeiul legal al prelucrării acestor date cu caracter personal îl reprezintă ofertarea și livrarea produselor descrise anterior la punctul 1 sau comunicările descrise la punctul 2, în conformitate cu articolul (6), alineatul (1), litera (b) din Regulamentul nr. 679/2016. Societatea ARU CONDE SRL prelucrează date cu caracter personal şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin, precum: respectarea normelor legale, prevenirea fraudelor, prevenirea spălării banilor, gestiunea administrativ-financiară, audit, raportări către autorităţile publice, arhivare, exercitarea dreptului de acces la justiţie.

Vă informăm că destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal (nume, adresă de email, număr de telefon) sunt administratorii ARU CONDE SRL, partenerii și colaboratorii noștri pentru serviciile de contabilitate și consultanță juridică, precum și instituțiile statului. Nu intenționăm transferarea acestor date către o altă companie (societate de marketing și/sau publicitate) în scopul altor prelucrări decât cele prevăzute la încheierea contractului, fără solicitarea și obținerea consimțământului dumneavoastră.

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe perioada de valabilitate a contractului sau până la livrarea produselor comandate, precum și ulterior pe durata necesară executării obligațiilor contractuale. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus, sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale. Orice scurgere de informații, sub orice formă, de care vom lua la cunostință, va fi raportată de îndată.

Doar dacă este cazul şi numai în condiţiile legii, pentru derularea activităţii noastre, vă informăm că poate fi necesar să comunicăm aceste date, către următoarele categorii de destinatari: instituţii publice, instanţe de judecată, parteneri sau colaboratori (servicii poștale și de curierat, servicii de marketing).

Datele cu caracter personal nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, se vor lua toate măsurile în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză: (1) se vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrare cu care sunt prelucrate datele cu caracter personal; (2) se vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; (3) se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să se verifice şi să se stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor; (4) se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor; (5) se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între părţi; (6) se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală; (7) se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Furnizarea de date cu caracter personal către prestatorul / operatorul de date ARU CONDE SRL este voluntară. Cu toate acestea, furnizarea datelor cu caracter personal solicitate de către ARU CONDE SRL este necesară desfaşurării raporturilor contractuale dintre prestator și beneficiar, în scopurile menţionate în contract.

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele dumneavoastră personale sunt următoarele: dreptul la acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea și/sau ștergerea lor, dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, dreptul de a depune plangere la ARU CONDE SRL sau la autoritatea competentă privind protecția datelor, dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau pentru a obține informații suplimentare asupra prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul societății ARU CONDE SRL, vă puteti adresa responsabilului cu protecţia datelor personale din cadrul societății ARU CONDE SRL, prin e-mail la adresa aruconde.srl@gmail.com.